TRIỆU PHÚ

Trở thành ai đó hay trở nên tốt như thế nào thì cũng phải tu rèn, trong cuốn sách của tác giả Jim Rohn có viết "Của cải không làm cho bạn trở nên có giá trị, mà điều mà bạn trở thành mới đem cho bạn có giá trị." 12 Thói quen của người trở nên triệu phú 

Chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn nếu chúng ta lặp lại luyện tập hằng ngày. Điều tuyệt vời được tạo nên bởi những thói quen chứ không phải bởi hành động. - Aristotle

Bạn đang có những thói quen nào? 

Thói quên đầu tiên trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ hai trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ ba trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ tư trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ năm trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ sáu trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ bảy trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ tám trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ chín trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phúThói quen thứ mười trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ mười một trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú

Thói quen thứ mười hai trong 12 Thói quen của người trở nên triệu phú